Veelgestelde vragen mogelijke fusie

Wij vinden het belangrijk iedereen op de hoogte te houden van de voortgang
aangaande de mogelijke fusie (begin 2023) tussen RCW en de Mattenkloppers.
Wij ontvangen regelmatig vragen en hebben daarom geprobeerd deze zo goed
mogelijk te beantwoorden in een lijst met veel gestelde vragen.
Ontbreekt jouw vraag in onderstaand lijst of heb je opmerkingen/toevoegingen
aangaande het onderzoek?
Neem dan gerust contact op via  [email protected]  
Wij beantwoorden je vraag en voegen deze indien van toepassing toe aan de lijst.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep communicatie

Laatste update: 12-07-2022

Waarom is dit fusietraject gestart?

Halverwege 2021 zijn beide besturen op eigen initiatief in gesprek gegaan en hebben
n.a.v. de enquête besloten een onderzoek te gaan starten naar een mogelijke fusie
om één sterke tennis- en padelvereniging in Waalwijk te creëren. Het gezamenlijke
uitgangspunt is een organisatorisch en financieel gezonde, toekomstbestendige
vereniging te maken.

Wat kunnen wij op korte termijn verwachten?

Tijdens de ALV van maart 2022 is door de leden het akkoord gegeven om het
fusietraject verder te gaan voorbereiden. Dit betekent dat er (juridische) stappen
gezet gaan worden om de fusie te kunnen realiseren.

Wat is het verschil tussen een projectgroep en een werkgroep?

Namens beide verenigingen nemen drie leden deel aan de projectgroep, die
gezamenlijk het onderzoek coördineren.
Onder de projectgroep vallen de werkgroepen die de diverse onderdelen van het
onderzoek uitvoeren.

Wie zitten er in de projectgroep?

De projectgroep bestaat uit: Maartje Fleuren (KNLTB), Joost Snoeren (RCW), Hans
Brekelmans (RCW), René Quaedvlieg (RCW), Kerensa de Vaan (MAT), Rick van der
Krabben (MAT)

Wat is op dit moment de taak van de projectgroep?

Zij sturen en bewaken het proces, zijn aanspreekpunt voor de besturen en
werkgroepen.

Welke werkgroepen zijn er?

Momenteel zijn er zes werkgroepen actief: Werkgroep Financiën, Werkgroep
Accommodatie, Werkgroep Communicatie, Werkgroep Bestuur en Organisatie,
Werkgroep Sport en de Werkgroep Horeca.
In de werkgroepen zit een evenredig aantal leden van beide verenigingen.

Welke Juridische stappen worden er de komende tijd ondernomen?

De wet schrijft voor dat de besturen een formeel voorstel tot fusie moeten doen,
waarna de Algemene Ledenvergadering het uiteindelijke fusiebesluit neemt. Hiervoor
stellen de besturen (samen met de notaris) een fusievoorstel op.

Het fusievoorstel zal bestaan uit onderwerpen die vanuit wettelijk/juridisch oogpunt nodig/verplicht zijn.

In het fusievoorstel staan in ieder geval de volgende onderdelen:
- Naam, rechtsvorm en statutaire zetel van de te fuseren verenigingen
- Conceptstatuten van de nieuwe vereniging
- Voorgenomen samenstelling van het nieuwe bestuur
- Tijdstip waarop de financiële gegevens van de verdwijnende verenigingen overgaan
in de nieuwe vereniging
- Vermelding wie het fusiebesluit moet goedkeuren
- Financiële stukken van de nieuwe vereniging

Het voorstel tot fuseren zal bij de Kamer van Koophandel worden aangeboden door
de besturen op 31 juli 2022. Na deponering van de vereiste stukken bij het
Handelsregister, dient een aankondiging van de aanstaande fusie plaats te vinden in
een landelijk dagblad. In deze aankondiging staat dat de stukken zijn gedeponeerd
en waar ze ter inzage liggen.

Het uiteindelijke besluit moet bij de verenigingen worden genomen tijdens de
Algemene Leden Vergadering. Het besluit kan pas worden genomen nadat er
tenminste een maand verstreken is sinds de publicatie, maar niet meer dan 6
maanden na de publicatie.

Wat staat er in de statuten over de stemming van een besluit tot fusie?

Een besluit tot fusie wordt genomen op dezelfde wijze als een besluit tot wijziging
van de statuten. De statuten van beide verenigingen bepalen hiervoor het volgende:

Een besluit tot Statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering
waarin tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.

Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat
in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige
leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen.

Wanneer is de eerst volgende ALV?

De ALV om beide verenigingen op te heffen en te fuseren zal plaatsvinden op 20
september 2022. Indien tijdens deze ALV onvoldoende leden aanwezig zijn om een
besluit te nemen, zal er een 2 e ALV zijn op 6 oktober 2022. Bij deze 2 e ALV is geen
minimum aantal leden vereist om een besluit te nemen.

Wanneer ben je stemgerechtigd?

Dit staat in de huidige statuten;
RCW: Alle seniorleden, ereleden en leden van verdienste hebben 1 stem.
Mattenkloppers: alle seniorleden, juniorleden, ereleden en leden van verdienste
hebben 1 stem. Bij juniorleden door hun wettelijk vertegenwoordiger.
Wanneer zal de mogelijke nieuwe vereniging een feit zijn?
Streefdatum is 1 januari 2023
Wat wordt de naam van de mogelijke nieuwe vereniging?

De nieuwe naam van de vereniging is recent gekozen door de leden en wordt TPV Waalwijk.

Heeft de mogelijke fusie gevolgen voor de contributie?
Contributieverhoging is iets dat, zoals altijd, jaarlijks bekeken wordt en staat los van
een mogelijke fusie. Het financiële plaatje is nog lang niet compleet en zal gedurende
het onderzoekstraject steeds duidelijker worden. Tijdens de ALV zal dit voorgelegd
worden aan de leden.
Het uitgangspunt is natuurlijk dat hier zo min mogelijk financiële consequenties voor
de leden uit voort vloeien.

Hoe zal het park eruit gaan zien en welk clubhuis gaan we gebruiken?

Wensen voor het optimaliseren en verbinden van beide parken worden besproken en
onderzocht door de werkgroep Accommodatie in samenspraak met de Gemeente.
Mogelijk wordt er, voorlopig tot er meer duidelijkheid is, gekozen voor de optie het
ene clubhuis tijdens de winter en het andere clubhuis tijdens de zomermaanden te
openen cq sluiten. Op langere termijn is het natuurlijk de bedoeling dat er één
clubhuis zal staan, deze wens voor nieuwbouw en het optimaliseren van de banen
wordt uitvoerig besproken en (financieel) onderzocht.

Door de grote druk op de Padelbanen wordt op dit moment tevens onderzocht om
het aantal Padelbanen snel uit te breiden.

Hoe kunnen wij als leden meepraten?

Uiteraard zijn de leden altijd vrij om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te
stellen aan de verschillende betrokkenen. Ook kunnen leden zich nog aanmelden
voor deelname aan de werkgroepen.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over de fusie?

Alle vragen zijn welkom.
Hiervoor is het volgende emailadres aangemaakt: [email protected]  

De werkgroep communicatie neemt jouw vraag in behandeling en zal deze
desgewenst toevoegen aan deze lijst met veel gestelde vragen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 339 379

Address

De Coubertinlaan 18
5143 AB Waalwijk

KVK-nummer

40271927